54 Među­nar­o­dna bicik­lis­tička Trka kroz Srbiju biće održana od 19. do 21. juna, sa star­tom u Požarevcu i cil­jem u Beogradu, u tri etape, u ukup­noj dužini od 429 kilo­metara. Za raz­liku od rani­jih trka ovo­godišnja je skraćena na 3 dana zbog posled­ica katas­tro­fal­nih poplava u našoj zemlji. Jednu od najvećih sport­skih man­i­festacija kod nas orga­nizuje Bicik­lis­tički savez Srbije, a suor­ga­ni­za­tori su Požare­vac, Ruma i Beograd.Visoki pokrovitelj trke je predsed­nik Srbije Tomis­lav Nikolić, a među pokroviteljima su i Min­istarstvo omla­dine i sporta, Min­is­trastvo odbrane i Min­istarstvo unutrašn­jih poslova. U godini kada obeležavamo 75 god­ina od osni­vanja najz­nača­jni­jeg bicik­lis­tičkog tak­mičenja u našoj zemlji kar­a­van od 125 tak­mičara svrstanih u 25 ekipa kre­taće se „Stazama slo­bode naših predaka“ što je i osnovni moto trke, u znak sećanja na heroje koji su branili otadžbinu kada je pre ravno100 god­ina započeo Prvi svet­ski rat. Tim povodom, staza trke pro­lazi pored bro­jnih istori­jskih spomenika iz Prvog svet­skog rata i kroz kra­jeve u kojima su vođene neke od najvećih bitaka.

Svečano otvaranje man­i­festacije biće održano 19. juna u Požarevcu nakon čega će u vidu I etape uslediti kružna trka u dužini od123 kilo­me­tra. Start II etape zakazan je za petak, 20. Jun, u 11,30 časova kada će bicik­listi krenuti na put dug 224 kilo­me­tra od Požarevca do etapnog cilja u Rumi, gde se očekuju nešto pre 17 časova. Start posled­nje, III etape Među­nar­o­dne bicik­lis­tičke trke kroz Srbiju, zakazan je za sub­otu, 21. jun u 10 časova, kada bicik­listi kreću iz cen­tra Rume na put dug 82 kilo­me­tra do kra­jn­jeg cilja, kod Spomenika nez­nanom junaku na Avali.

Za pri­mat u ovo­godišn­joj trci nad­metaće se bicik­listi nacional­nih tim­ova Bugarske, Rumu­nije, Mol­davije i BJR Make­donije, članovi tim­ova iz Fran­cuske, Rusije, Mađarske, Ital­ije, Poljske, Holandije, Turske, Grčke, Nemačke, Aus­trije, Velike Bri­tanije i Bosne i Herce­govine kao i najbolji bicik­listi naše zemlje svrstani u 3 selek­cije, i ekipa Metalca.

Na račun poz­i­tivnih iskus­tava iz 2007. godine kada je bicik­lis­tički kar­a­van 47. trke prošao kroz naš grad i opšt­inu, a posebno onih iz 2010. i 2011. godine, kada je u Rumi bio cilj jubi­larne 50. Trke kroz Srbiju, a god­inu dana kas­nije start 51. trke sa prvom kružnom etapom, orga­ni­za­tori ove znača­jne man­i­festacije su ponovo našem gradu i opš­tini ukazali pov­erenje, tako da će u Rumi biti cilj II etape i start posled­nje III etape ovo­godišnje, 54. trke po redu. Na cilj druge etape, u petak popodne, bicik­listi stižu iz pravca Novog Sada i Iriškog venca, da bi sutradan pre podne krenuli iz cen­tra Rume put Beograda preko Žarkovca, Puti­naca, Gol­u­bi­naca i Stare Pazove.

Shodno tome, među članovima Orga­ni­za­cionog odb­ora Među­nar­o­dne Trke kroz Srbiju bio je i predsed­nik opš­tine Ruma Dra­gan Panić, a u radu odb­ora je učestvo­vao i predsed­nik Orga­ni­za­cionog odb­ora na nivou rumske opš­tine Slo­bo­dan Đokić, koji je izrazio zado­voljstvo što će naš grad, rame uz rame sa Požarevcom i Beogradom, biti među suor­ga­ni­za­torima trke, uz obećanje da će Ruml­jani biti na nivou zadataka koje nalaže ova znača­jna sport­ska man­i­festacija u svetlu sećanja na hero­jske borce iz Prvog svet­skog rata.

biciklistička trka